Hva er alkoholisme?

Alkoholisme er en betegnelse som brukes for å beskrive alkoholavhengighet. Det vil si at vedkommende drikker langt oftere og tar inn større mengder alkohol som får konsekvenser for en selv og familien for øvrig.

I tillegg vil inntaket av alkohol gå utover vedkommendes fysiske og psykiske helse. Alkoholisme knyttes også til ukontrollert inntak, både ved at vedkommende ikke klarer å stoppe når han eller hun først har begynt å drikke, og ved at vedkommende ofte ikke klarer å avstå fra å drikke, selv når det er ønskelig.

Årsaker til misbruk

Årsaken til at en person utvikler alkoholisme kan være sammensatt. Blant alle som utvikler alkoholisme, er likevel en av fem i større grad arvelig eller sosialt disponert for å bli avhengig enn andre.

Det er også mye som tyder på at en oppvekst påvirket av alkohol- og/eller ruslidelser hos foreldrene, kan gi økt risiko for at barnet selv utvikler en avhengighet. Jo vanligere alkoholbruk og -tilgang er i hjemmet, desto større er sannsynligheten for at barnet senere blir alkoholbruker eller -misbruker, ifølge NHI.

Det er heller ikke uvanlig at alkoholmisbruk utvikler seg hos personer som opplever traumer eller utfordringer i livssituasjonen. Dette kan for eksempel skyldes vold, seksuelle overgrep, sorg, separasjon og skilsmisse eller være knyttet til økonomi og tap av arbeid.

Sosiale eller arbeidsrelaterte forhold hvor det er enkel tilgang til alkohol, bidrar også til at en lettere kan utvikle et misbruk.

Symptomer og konsekvenser

For mange er alkoholisme assosiert med en mengde medisinske, psykiske, sosiale, kriminelle, yrkesmessige, økonomiske og familiære problemer. Likevel får alkoholisme ofte pågå uoppdaget over lengre perioder. Misbruket kan skjules eller benektes overfor helsepersonell, mye grunnet kroppens evne til å tilpasse seg økende alkoholmengder. I tillegg kan familiemedlemmer benekte eller bagatellisere alkoholbruken og dermed bidra til  at misbruket fortsetter.

Symptomene i den tidlige fasen av misbruket er personavhengige og vil variere. Vanlige kjennetegn på alkoholisme kan være at vedkommende

  • oftere er beruset enn normalt
  • nekter for å ha et drikkeproblem
  • har økende fravær fra jobb eller skole
  • forårsaker konflikter internt i familien
  • går ned eller opp i vekt uten andre naturlige årsaker
  • opplever økende angst, irritabilitet og søvnvansker
  • faller hyppig og pådrar seg blåmerker og småskader
  • opplever uhell eller kollisjoner i trafikken

Når misbruket har pågått over lang tid, vil imidlertid symptomene opptre annerledes. Tegn vil kunne ses både hos den som misbruker og hos personer tett knyttet til vedkommende. Barn av alkoholmisbrukere vil kunne utvikle atferdsproblemer og angst eller humørsvingninger.

En alkoholmisbruker kan ha medisinske tilstander som krever oppfølging. Eksempler på tilstander som følge av alkoholmisbruk kan være leversykdom, nerveskader og blodmangel. Depresjoner, skamfølelse og selvmordstanker er heller ikke uvanlig hos alkoholikere, og ofte sliter vedkommende med å fullføre behandlingen han eller hun har behov for. Alkoholproblemet vil etter hvert føre til store tap av for eksempel venner, kjæreste eller ektefelle, relasjoner til egne barn, samt jobb og andre lignende ansvarsområder.

Slik søker du behandling

Alle som ønsker det kan få behandling for sitt avhengighetsproblem hos Mestringshusene på Bolkesjø, dersom de har fått pasientrettighet til behandling av rusmiddelproblemer og henvisning til døgnbehandling av henvisende instans (NAV eller sin lokale helseenhet, oftest distriktspsykiatriske senter DPS). Henvisningen blir så vurdert av inntaksteamet hos Mestringshusene.

Les mer om vår behandlingsmetode her.

Kontakt oss i Mestringshusene

Er du eller noen du kjenner avhengig av alkohol, piller eller illegale rusmidler? Mestringshusene behandler avhengighet og samtidige psykiske lidelser. Ta kontakt for en uforpliktende prat, vi er her for å hjelpe deg. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Du kan også nå oss på telefon 35 01 95 00.

Husk at du hele tiden kan holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Få oppdatert informasjon på Helsenorge.no sine nettsider.