Hva er avholdsspesifikk støtte?

For mennesker med rusproblemer er det første og viktigste steget på veien mot et rusfritt liv et ønske om å bli rusfri. Likevel er ikke ren viljestyrke alltid nok til å lykkes, eller til å holde seg rusfri over lengre perioder. Hos Mestringshusene får du derfor avholdsspesifikk støtte gjennom et profesjonelt utviklet program som tar tak i dybden av rusproblemene og deretter forbereder deg på hverdagen som venter etter endt behandling.

Mestringshusene tilrettelegger etter dine behov

Mestringshusene er en døgnbehandlingsklinikk under spesialhelsetjenesten. Vi er godkjent for TSB – tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. Vi behandler dessuten rusmiddelavhengighet og samtidige psykiske lidelser, også kjent under forkortelsen ROP.

Har du først valgt profesjonell behandling og fått plass hos Mestringshusene, er det sannsynlig at oppholdet starter med en avrusningsperiode. Dette foregår på en egen avdeling med ekstra omsorgsfull og medisinsk faglig oppfølging og varigheten avhenger av hva du, lege og psykolog blir enige om.

Som pasient har du rett til å være med å påvirke din egen behandling – les mer om retten til brukermedvirkning her

Strukturert behandling for varig resultat

Etter avrusningen begynner vi for alvor med prosessen som skal legge grunnlaget for et varig rusfritt liv. Dette kalles primærbehandling. Gjennom et strukturert program, basert på et holistisk menneskesyn, benytter vi blant annet samtale- og gruppeterapi, individuelle oppgaver og forelesninger. Vi arrangerer også familieuke, hvor pasientens nærmeste pårørende er med på øke sin kompetanse rundt rusavhengighet og får verdifull veiledning, også dette gjennom et strukturert program som varer fra mandag til fredag.

Etter primærfasen går vi over i fordypet behandling. Denne typen behandling tilpasses hver enkelt pasients behov, og her tar vi særlig tak i psykisk helse, traumer og konsekvenser av et langvarig misbruk. I fordypet behandling retter vi dessuten blikket mot hvilke utfordringer som venter etter endt behandling. Hvordan ligger det an med økonomi, jobb, skole eller bolig? Vår sosionom hjelper deg med planlegging og løsning av slike praktiske utfordringer.

Vi tilbyr behandling basert på en holistisk grunnfilosofi og tverrfaglighet

Trygg overgang etter behandling

Alle pasienter får tilbud om ettervern. Mestringshusene arrangerer ettervernsamlinger to lørdager i måneden. Her får tidligere pasienter mulighet til å delta på det populære lysmøtet vårt, samt nyte hyggelige måltider og sosialt samvær med nye deltakere og gamle kjente.

Vi anbefaler dessuten alle våre pasienter å oppsøke selvhjelpsgrupper i nærheten av sitt hjemsted etter endt behandling. Det kan for eksempel være Anonyme Alkoholikere (AA) og Anonyme Narkomane (NA). Slike grupper finnes i de fleste byer og større tettsteder i Norge.

Les mer om ettervern fra Mestringshusenes her

Kontakt oss

Har du flere spørsmål om Mestringshusene eller vårt behandlingstilbud? Ring oss på 35 01 95 00 for en hyggelig og uforpliktende prat eller kontakt oss her for mer informasjon.

Husk at du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden hos oss via Helsenorge.no.