Hva er pakkeforløpet for rusbehandling?

1. januar 2019 begynte den trinnvise innføringen av pakkeforløpet for virksomheter i spesialhelsetjenesten som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Pakkeforløpene innføres som et nasjonalt formgivende løp som skal sikre at alle pasienter skal få et like godt behandlingstilbud, uansett hvor de bor. Målet er at pakkeforløpet skal bidra til mer brukermedvirkning, bedre samhandling og bedre ivaretakelse av fysisk helse og individuelle levevaner.

Mer forutsigbarhet i utredning og behandling

Pakkeforløp innen psykisk helse og rus skal gi pasienter og pårørende mer forutsigbarhet i utredningen og behandlingen. I forløpene er det blant annet definert noen forløpstider, dette skal bidra til mindre variasjon i ventetid, utredning og behandling samt oppfølging.

Økt brukermedvirkning skal bidra til mer innflytelse i behandlingen. Det er et mål at pasienten skal oppleve et bedre koordinert forløp. For å sikre dette skal forløpene koordineres både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten. Forløpskoordinatoren skal være med og sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.

Påvirker ikke retten til fritt behandlingsvalg

Pakkeforløpene er opprettet og innføres med den hensikt om å sikre at alle pasienter får like god behandling, at pasientens helse og velvære ivaretas, og at pasientene skal få være med på å tilpasse behandlingen til sine preferanser. Retten til fritt behandlingsvalg blir sentral og påvirkes ikke av at pakkeforløpene innføres. Som en del av pakkeforløpet skal pasienten informeres om sin rett til å velge hvor han eller hun skal behandles. Det sikrer at alle får lik informasjon og like muligheter til å påvirke sin behandling.

Vi i Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg. Du står dermed fritt til å velge å få din behandling hos oss på Bolkesjø. Les mer om dette og hvordan du går frem for å velge oss her.

Tilrettelagt behandling

Pakkeforløp starter i kommunen eller hos fastlege når henvisning sendes, men registreres og kodes først når spesialisthelsetjenesten mottar henvisningen. Spesialisthelsetjenesten vurderer på vanlig måte om pasienten har rett til helsehjelp. Denne vurderingen gjøres på bakgrunn av informasjon i henvisningen, og i tråd med prioriteringsforskriften og prioriteringsveilederne.

Pasientrettigheter får du av ditt lokale helseforetak (spesialhelsetjenesten). Ved henvisende instans sørges det for at du som pasient og eventuelle pårørende får delta i planleggingen av hvordan ditt opphold skal være. Denne tilpasningen inkluderer at du formidler dine ønsker og preferanser til spesialhelsetjenesten, slik at de på best mulig måte kan tilrettelegge behandlingen for deg. Her kan du blant annet informere om hva du ønsker hjelp til, hvor du ønsker at behandlingen skal finne sted, samt hvordan din fysiske helse og dine levevaner på best mulig måte kan ivaretas under behandling.

Les mer: Retten til brukermedvirkning

God dialog med pasient og pårørende

For at du som pasient skal få tilrettelagt og individuelt tilpasset behandling, er god dialog med deg og dine eventuelle pårørende svært viktig. Når du er i kontakt med henvisende instans skal de informere deg og legge opp til samtale om bakgrunnen for henvisningen. De skal også fortelle hva det innebærer for deg, samt innholdet i henvisningen og hva som vil skjer fremover. Du vil også få informasjon om organisasjoner som tilbyr både deg og pårørende hjelp, støtte og informasjon.

Les mer: Rusavhengighet i familien

Kontakt oss i Mestringshusene

Har du flere spørsmål til innføringen av pakkeforløp og hva det har å si for deg? Kontakt oss for mer informasjon. Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Du kan nå oss på telefon 35 01 95 00, via e-post eller vårt kontaktskjema. Du finner kontaktinformasjonen vår her.

Du kan hele tiden holde deg oppdatert på ventetiden ved vårt behandlingssted på Bolkesjø. Du finner oppdatert informasjon på Helsenorge.no.