Primærfasen – behandlingens grunnfase

Mestringshusene tilbyr tverrfaglig rusbehandling, delt inn i flere faser. Fase to i behandlingen er det vi kaller primærfasen. Her skal pasientene bygge opp en grunnleggende forståelse for egen avhengighet og konsekvensene ruslidelsen har for dem selv og andre. Samtidig skal de oppnå nok trygghet og motivasjon til å kunne ta opp kampen mot misbruket.

Motivasjon til å bli rusfri

Et helt grunnleggende prinsipp ved behandlingen hos oss er at vi ikke kan få noen rusfrie, eller tvinge noen til rusfrihet. Å være hos oss er helt frivillig, og vi er opptatt av at pasientene selv skal ha både motivasjonen til og et ønske om å komme seg ut av avhengigheten. Det er de som skal gjøre jobben, slik at det er de som eier sin egen seier i etterkant. Men vi vil støtte, veilede, motivere og trøste underveis og vi vil dele vår erfaring, styrke og håp.

Det vi kan hjelpe pasientene med, er å bygge opp og opprettholde denne motivasjonen. I primærfasen vil pasientene utredes og vi vil sammen med hver enkelt pasient sette opp en individuell behandlingsplan, med konkrete, langsiktige mål som de kan jobbe mot. Primærfasen handler også om å bygge tillit og trygghet, i tillegg til å gi pasientene tro på at de, med vår hjelp og støtte, kan få et verdig og rusfritt liv.

Forståelse for konsekvensene av misbruket

I primærfasen jobber vi mye med å etablere en forståelse for hvilke konsekvenser ruslidelsen har. Vi hjelper pasientene våre med å forstå hvordan misbruket påvirker dem selv, men også hvordan det påvirker menneskene i deres omgivelser.

En av de første oppgavene pasientene får i denne fasen, er det vi kaller «konsekvensoppgaven». Her skal de jobbe systematisk med de ulike områdene avhengigheten har hatt innvirkning på, både praktiske, sosiale og juridiske forhold. For de fleste setter denne prosessen i gang noen tanker og følelser. Pasientene legger også frem oppgaven og får tilbakemeldinger fra medpasientene sine. Her er gruppedynamikken spesielt verdifull, og helt avgjørende for få pasientene til å være ærlige med seg selv om noe som i utgangspunktet kan oppleves som både sårt og skamfullt. Det er godt å få tilbakemeldinger fra medpasienter som kjenner seg igjen og som støtter.

En av konsekvensene ved langvarig ruslidelse kan være sykdom – les mer om dette her

Involvering av de pårørende

En annen viktig del av primærfasen av behandlingen er å involvere de pårørende. Vi retter fokuset mot det å ivareta de pårørende, da vi vet at de i mange tilfeller lider minst like mye som den avhengige. De pårørende inviteres til en familieuke, hvor de bor og deltar på et organisert opplegg sammen med oss. Under uken får de verdifull kunnskap om avhengighet, og lærer om hvordan de håndterer sine egne følelser rundt ruslidelsen til en de bryr seg om.

Familieuken er noe vi i hovedsak arrangerer for de pårørendes skyld, men vi vet at det er en uke som også har stor betydning for den avhengige. Ofte er det her den største lettelsen kommer, og håpet om en bedre fremtid etableres og integreres.

Trykk her for mer informasjon om pårørendeveiledning og familieuke

Tett oppfølging fra et tverrfaglig team

Primærfasen varer i omtrent tre måneder, hvor pasientene får tett oppfølging fra et tverrfaglig team. Psykologspesialist, lege, terapeut og sosionom jobber sammen for å gi en individuelt tilpasset behandling. Ved behov vil det også opprettes samarbeidsgrupper med andre relevante instanser, for eksempel innleggende instans, ruskonsulent i kommunen, NAV, barnevern og kriminalomsorgen.

Her kan du lese mer om vår kompetanse

En trygghet for å gå over i mer fordypet behandling

Mange pasienter vil oppleve det som sårbart og utfordrende å arbeide med sorg, skam, sinne og andre følelser. Det er helt normalt at pasientene forsøker å smette unna i et forsøk på å unngå følelsene. Derfor er rammen rundt behandlingen så viktig. Hos oss møtes alle pasienter med åpenhet og kjærlighet. De får lov å føle det de føler og å uttrykke det i trygge omgivelser. Vi ser alle pasientene våre som mer enn avhengigheten sin, og hjelper dem å bygge opp troen på at de kan få et godt liv uten rusmidlene.

Tryggheten pasientene oppnår i fase to av behandlingen er helt avgjørende for at de skal klare å jobbe med å bearbeide mer dyptliggende følelser og traumer. Dette tar vi for oss i neste fase, som er det vi kaller fordypningsfasen.

Les mer om fordypningsfasen her

Ønsker du behandling hos Mestringshusene?

Hos oss behandles du i naturskjønne omgivelser, av behandlere hvor mange har personlig erfaring med ruslidelser. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om behandlingstilbudet vårt.