Retten til brukermedvirkning

Alle som skal behandles for en ruslidelse har en lovfestet rett til å medvirke hvordan behandlingen legges opp. Det betyr at helsetjenesten og behandlingsinstitusjoner har plikt til å involvere pasienten og at pasienten skal betraktes som en likeverdig part i diskusjoner rundt sin tilstand.

Hva innebærer retten til brukermedvirkning?

Retten til brukermedvirkning skal gjøre behandling mest mulig relevant for den som skal motta den, og bidra til en kvalitetssikring av behandlingstilbudet i Norge. Bakgrunnen er at ingen har bedre forutsetninger for å delta i utformingen av et behandlingsopplegg enn den som kjenner og har kjent lidelsen på kroppen. 

Helt konkret innebærer retten til brukermedvirkning at alle som ønsker behandling for en lidelse og har fått innvilget pasientrettighet, skal få velge selv hvor de skal behandles. Dette praktiseres gjennom fritt behandlingsvalg og retten til en individuelt utformet behandlingsplan. 

I dag finnes det utallige behandlingsmuligheter for ulike lidelser, og pasientene vet sjelden selv hvilke valg eller muligheter de har. En forutsetning for at brukermedvirkning skal fungere i praksis, er derfor at helsetjenesten gir tilstrekkelig med informasjon i forkant.

Les mer om retten til fritt behandlingsvalg

Viktigheten av brukermedvirkning i behandling av ruslidelser

Brukermedvirkning er en viktig og verdifull rettighet når det gjelder behandling av ruslidelser. Rusbehandling handler i stor grad om å få pasientene til å se verdien av seg selv og sitt eget liv. Å få ta del i og ansvar for egen prosess er derfor helt avgjørende for en varig rehabilitering. 

Hos Mestringshusene tvinger vi ingen til å gjennomgå behandling. Vi støtter og hjelper pasientene med å sette mål og se verdien av å bli rusfrie, men det er de selv som må ha motivasjonen til å gjennomføre denne omfattende livsendringen. Dette gjør at det er de som eier sin egen seier når de lykkes, og at det blir lettere å holde på motivasjonen også etter at behandlingen ved en døgnklinikk er avsluttet.

Her kan du lese mer om våre fasiliteter på Bolkesjø

Individuell behandlingsplan

Retten til en individuell behandlingsplan skal sikre at alle som har fått innvilget pasientrettighet får tilrettelagt rehabilitering med utgangspunkt i egne behov. Alle pasienter har selv en grunnleggende kunnskap om sin egen helse. Med en individuell behandlingsplan vil behandlingen som gis i større grad være forenlig med behovene pasienten har, samtidig som det sikrer riktig oppfølging av hver enkelt pasient.

Les mer om individuell behandlingsplan her

Velg Mestringshusene med fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg gir pasientene rett til å velge selv hvilken behandlingsinstitusjon de skal behandles ved. Ordningen lar pasientene velge mellom alle offentlige behandlingssteder samt en rekke HELFO-godkjente eller avtalefestede private institusjoner.

Mestringshusene er godkjent for tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) og samtidig ruslidelser og psykiske lidelser (ROP). Har du fått innvilget pasientrettighet kan du derfor velge å behandles hos oss på Tysnes eller Bolkesjø.

Vil du ha mer informasjon om behandling av ruslidelser hos oss kan du kontakte oss her

Du kan også holde deg oppdatert på ventetiden ved våre behandlingssteder på nettsidene til Helsenorge.