Sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Ruslidelser og psykiske lidelser opptrer ofte sammen, og det er nærliggende å tro at den ene kan utløse den andre. Fordi lidelsene gjerne henger sammen er det også viktig at de behandles i et koordinert løp.

Hos Mestringshusene ser vi både ruslidelser og psykiske lidelser som symptomer på noe bakenforliggende. Gjennom tverrfaglig behandling der vi jobber med å bearbeide traumer og vonde opplevelser, tror vi det er mulig for de fleste å vinne over både rusen og mange av de psykiske plagene.

Kan rusavhengighet utløse psykiske lidelser?

Når bruken av rusmidler utvikler seg til å bli en alvorlig lidelse, vil det etter hvert få ulike følger for brukeren. For noen kan rusavhengigheten påvirke den mentale helsen, og utløse ulike psykiske lidelser. Det mest vanlige er at avhengige utvikler ulike former for angst eller depresjon. I enkelte tilfeller kan det også oppstå alvorlige lidelser og psykoser.

Kan psykiske lidelser utløse rusavhengighet?

At ruslidelsen oppstår som følge av en psykisk lidelse, er noe vi ser ganske ofte. Det kan være ulike årsaker til at de psykiske lidelsene fører til rusavhengighet. Mange medisiner som gis for å dempe psykiske lidelser er avhengighetsskapende. For en person som har utviklet en avhengighet vil toleransegrensene gradvis flytte seg slik at behovet blir større. Etter hvert vil man trenge mer hyppige og sterkere doser for å oppnå den samme effekten.

For andre skyldes avhengigheten bakenforliggende traumer og en sjelelig smerte som er vanskelig for dem å takle. Da er det lett å søke til rusmidlene, for å få en pause fra de vonde følelsene. Mange rusavhengige er ikke i stand til å regulere egne følelser. For dem blir rusmidlene en rask og enkel løsning som virker hver eneste gang – men smertelindringen vil alltid være kortvarig. Også i disse tilfellene vil toleransen for rusmidler bli høyere, og mange vil dermed øke dosene eller gå over til kraftigere rusmidler.

Viktig med koordinert behandling

All erfaring tilsier at dersom en pasient lider av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP), så må behandlingen av lidelsene koordineres for å øke sjansen for en varig rehabilitering. Siden lidelsene kan og ofte vil utløse hverandre, vil også sjansen for tilbakefall være større dersom bare en av dem adresseres. Aller best effekt av behandlingen ser vi når lidelsene ikke bare behandles samtidig, men også av samme behandlingsteam.

Mestringshusene behandler rusavhengighet og samtidige psykiske lidelser – les mer om dette her

Mestringshusene behandler ROP-lidelse

ROP er en forkortelse for ruslidelser og psykiske lidelser, og går ut på et koordinert behandlingsopplegg. Mestringshusene har god erfaring med behandling av ROP-lidelse, og vi har en grunnleggende tro på at de aller fleste som er motivert for det kan friskne til og få gode liv. Det krever god tverrfaglig behandling fra kompetente spesialister og mye vilje fra pasienten selv, og også mye tålmodighet, kjærlighet, forståelse og struktur. Dessuten krever det tid.

Mestringshusene ser på avhengighet som en følelsessykdom. Når man tar sine følelser på alvor, og våger å arbeide med traumene og de smertefulle minnene, er man også godt på vei mot et liv uten avhengighet. Men før man kommer dit trenger man tid til å få oversikt over sin egen sykdom, konsekvensene den har og tidligere har hatt, samt kunnskap om hva som skal til for å bedre egen situasjon. Den tiden får pasientene som behandles hos oss. Vi legger alltid opp individuelt tilpassede behandlingsløp, med bakgrunn i pasientens traumer og egne langsiktige mål.

Les mer om hva du kan forvente av behandling ved Mestringshusene her

Ta kontakt for mer informasjon

Har du spørsmål om behandling av ruslidelser og psykiske lidelser eller ønsker behandling hos Mestringshusene? Ta kontakt med oss her.