Pårørendes rettigheter

Som pårørende til en rusavhengig har du flere rettigheter. Likevel møter vi mange pårørende som opplever at de verken får den forståelsen eller de konkrete tilbudene de har rett på.

Mestringshusene ser også de pårørende som ofre for avhengighetssykdommen, og vi er opptatt av å støtte opp om de pårørende i situasjonen de står i. Alle pårørende har rett til et eget fullverdig liv, ved siden av rollen som støtte for en som er rusavhengig.

Lovfestede rettigheter for pårørende

Mange pårørende tenker at deres behov er mindre viktige, fordi de har noen nær seg som kjemper en vanskeligere kamp. Det kan føles som en selvfølge at man trår til når noen nær deg har det vanskelig. Likevel skal det ikke bagatelliseres at man tar på seg et stort ansvar, og at man utgjør en del av samfunnets totale omsorgsressurs. Dette gir også noen sentrale rettigheter. Disse er blant annet definert i:

  • Spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-8)
  • Helsepersonelloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven (§ 2-1 a og 2-1b)
  • Psykisk helsevernlov

Helsetjenesten plikter å tilrettelegge for at alle pårørende får oppfylt sine rettigheter. Som pårørende har du rett på helsehjelp i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for det. Du kan også ha rett på sykemelding dersom rollen som pårørende går utover din egen helse.

Alle arbeidstakere har rett til inntil ti dagers velferdspermisjon i året, for å kunne følge som bistand ved sykehusbesøk, gi omsorg og lignende. Lovverket gir imidlertid ingen rett til lønnet permisjon, selv om flere arbeidsgivere har fleksible ordninger for dette.

Rettigheter for pårørende ved behandling av ruslidelser

I de aller fleste tilfeller er det pasienten selv som bestemmer hvem som er nærmeste pårørende. Dette trenger ikke å være et familiemedlem. Det viktigste er at pasienten velger noen som han eller hun stoler på, og som selv ønsker å stille opp og støtte. Dersom pasienten ikke er i stand til å velge sine pårørende selv, vil helsepersonell avgjøre.

Alle pasienter har en lovfestet rett til å medvirke i gjennomføringen av egen rusbehandling. Dersom det er et ønske fra pasientens side, kan også nærmeste pårørende være til stede og medvirke. Les mer om retten til en individuell behandlingsplan her og fritt behandlingsvalg her.

Som hovedregel har ikke nærmeste pårørende rett til innsyn i personlige dokumenter eller å samtykke til behandling på pasientens vegne. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel dersom pasienten er under 18 år eller på grunn av alvorlige psykiske lidelser ikke er i stand til å samtykke selv. Pasienten kan også velge at pårørende skal ha innsyn i informasjon vedrørende behandlingen, og dette ønsket skal da imøtekommes.

Helsetjenesten har imidlertid en veiledningsplikt overfor de pårørende. Det innebærer at de pårørende har rett på generell informasjon om egne rettigheter, saksbehandling og den eller de lidelsene som pasienten behandles for.

Er du pårørende til en rushavhengig? Her er litt nyttig informasjon til deg

Mange pårørende får ikke den hjelpen de har krav på

En av de største utfordringene mange pårørende møter på, er at de blir oppfattet som for friske til å få hjelp. Det er jo ikke de som lider av en avhengighet, selv om de likevel lider under den.

Er det noe mange pårørende er flinke til, så er det å sette andres behov foran sine egne og sette opp en fasade fordi de er nødt til å være sterke for noen andres skyld. De er for flinke til å ikke la det skinne gjennom hvordan de egentlig har det, og får dermed ikke tilgang til tiltak de egentlig har rett på. Dette kan i verste fall føre til at de pårørende utvikler det vi kaller medavhengighet. Les mer om hva dette innebærer her.

Pårørende har en lovfestet rett til å klage dersom de ikke blir tilkjent rett til helsehjelp. Å måtte gjennom en slik prosess kan imidlertid være en stor belastning i en situasjon som er krevende nok i utgangspunktet.

Familieuke for de pårørende

På Mestringshusene er et av våre viktigste tiltak for de pårørende en familieuke. Da kommer de pårørende til oss på Tysnes og deltar i et tilpasset opplegg sammen med oss. I løpet av uken vil de få verdifull kunnskap om rusavhengighet, og hvordan de kan håndtere følelsene de selv sitter med. Noe av det viktigste de pårørende kan gjøre for den avhengige, er å ta vare på seg selv. Under familieuken finner mange såre og verdifulle samtaler sted, og både de pårørende og pasientene lærer mye om seg selv og hverandre.

Ved ledig kapasitet er også familieukene åpne for pårørende som ikke har en pasient til behandling hos oss. For utenforstående belastes det en beskjeden avgift som dekker innkvartering i rom med privat bad fra mandag til fredag, fire måltider daglig samt hele behandlingsopplegget.

Les mer om pårørendeveiledning her

Støttegrupper kan gi en verdifull følelse av fellesskap

Når vi snakker med pårørende, forteller mange av dem at dette er første gang de virkelig føler seg sett. Derfor vet vi at det finnes et stort forbedringspotensial når det kommer til å ivareta de pårørende til personer med rusavhengighet.

Et lokalt tilbud som finnes mange plasser, er støtte- og selvhjelpsgrupper som for eksempel Al-Anon. Dette er selvstyrte, selvhjulpne selvhjelpsgrupper som finnes over hele verden og har vært tilgjengelig for pårørende siden 50-tallet. Det er ikke terapeuter eller andre ledere til stede, men et sted for pårørende som kan dele erfaring, styrke og håp. Det har hjulpet mange gjennom sårbare og vanskelige situasjoner. Mange føler seg veldig ensomme og alene, så disse fellesskapene er kjærkomne. Du finner informasjon på www.al-anon.no.

Mestringshusene er der for deg

Vi ønsker å være der for pårørende som trenger noen å snakke med. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål vedrørende vårt behandlingstilbud eller om hvordan du skal håndtere rollen som pårørende til noen med en ruslidelse.