Utredning hos Mestringshusene

Mestringshusene tilbyr utredning av våre pasienter, med grundig kartlegging og diagnostikk i løpet av de første ukene etter innleggelse.

Slik foregår utredningen

Arbeidet med utredningen starter etter avsluttet avrusning, gjerne etter fire ukers rusfrihet, med mindre det foreligger symptomer på akutt behandlingstrengende psykisk lidelse. 

De viktigste verktøy som benyttes under utredningen er: 

  • AUDIT 
  • DUDIT
  • HSCL-25
  • SCID-5 

Diagnosen(e) og behandlingsmål blir drøftet med pasienten sammen med pasientens primærkontakter i et internt behandlingsmøte tidlig i forløpet. For pasienter som er i behandling ut over 3 måneder vil et møte avholdes også senere i forløpet. Alle pasienter deltar i et avsluttende evalueringsmøte før utskrivelse.

Ruslidelse og psykiske lidelser

De som er henvist til Mestringshusene for behandling for sin ruslidelse har i varierende grad gjennomgått grundig psykologisk utredning tidligere, før de er henvist til oss. Mange med rusavhengighet har ofte psykologiske lidelser som både kan være en bakenforliggende årsak til rusmisbruket i form av selvmedisinering, samtidig som rusmisbruk i seg selv kan utløse eller forsterke psykiske lidelser. For at utredning og behandling skal kunne skape langvarige positive endringer er det viktig å se både ruslidelsen, potensielle psykiske lidelser og sammenhengen mellom disse.

Her kan du lese mer om sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser

Langvarig ruslidelse og kognitiv funksjon

Vi vet at langvarig ruslidelse kan ha negative effekter på kognitiv funksjon. Kognitiv fungering kan gi utslag på hvilken type behandling en pasient vil respondere best på, og hvilken type bistand som vil være nødvendig etter utskrivelse.

For å kunne tilrettelegge mest mulig hensiktsmessig for en god individuell behandling anvender vi tester for:

  • generelt evnenivå
  • hukommelse 
  • innlæring 
  • eksekutiv funksjon

Les mer om konsekvensene ved ruslidelser her

Utredning av posttraumatisk stresslidelse

Det er kjent at mennesker med ruslidelser kommer ofte fra en bakgrunn med traumatiske opplevelser. Noen av disse vil tilfredsstille kriteriene for ulike grader av posttraumatisk stresslidelse. Derfor anvender vi diagnostiske instrumenter for å avdekke om pasientene har en posttraumatisk stresslidelse, og i så tilfelle om det er en ukomplisert eller en kompleks posttraumatisk stresslidelse.

Har du spørsmål om vår utredning? Kontakt oss her.